Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla som bidrar till nästintill inga utsläpp som skulle kunna påverka miljön negativt. Den största miljöpåverkan sker när dammar, kraftverk, och regleringsmagasin byggs. Miljön förändras då längs vattendragen, och de stränderna i finns i vattenmagasinen påverkas.

Utsläpp från vattenkraft

Vilka är vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder? Miljöpåverkan från ett vattenkraftsverks drift är endast marginell med mycket små klimatpåverkande utsläpp. Vattenkraften är även mycket driftsäker, kostnadseffektiv, samt lätt att reglera – det går alltså väldigt snabbt att anpassa produktionen efter förändrad efterfrågan på elen eller ändringar i annan typ av elproduktion. Vattenkraftens förmåga att enkelt regleras underlättar för utbyggnaden av andra typer av förnyelsebar produktion av el, från exempelvis sol och vind, vars elproduktion till stor del varierar med den rådande väderleken.

Ett stort vattenkraftverk