Grön teknologi är helt enkelt tekniska lösningar som bidrar till en mer hållbar miljö. Det kan handla om till exempel tekniska innovationer som hjälper oss att få bukt med miljöproblem. Eller om ny teknik som är mindre skadlig för miljön än de äldre lösningar som den ersätter. Framsteg inom grön teknologi är mer eller mindre ett måste eftersom vi går mot ett samhälle där allt fler använder allt mer teknik i sin vardag. I den här texten kommer du att få läsa om några trender inom grön teknologi och om vad vi kan förvänta oss i framtiden när det gäller detta viktiga ämne.

Grön teknologi som hindrar klimatförändringar

Den kanske största utmaningen som världens länder står inför idag handlar om att omvandla miljövänligt biobränsle till energi i en så stor skala att vi kraftigt kan minska vår konsumtion av fossila bränslen. Detta kräver tekniska innovationer och politiska satsningar inom en lång rad områden. Industriell tillverkning, transporter och uppvärmning/ventilation är de verksamheter som konsumerar mest bränsle och har störst negativ miljöpåverkan. Många hoppas på att förnyelsebara energikällor ska kunna försörja oss med energi. Tekniken utvecklas i takt med att efterfrågan ökar. Det finns alltså ett mycket tydligt samband mellan vad du köper som privatperson och hur miljön påverkas av mänsklig verksamhet.

Bättre batterier ger hopp om framtiden

Utvecklingen när det gäller elbilar går redan fort framåt. Det finns dock en del svårigheter som vi behöver övervinna med teknologins hjälp. En av dem är att det är mycket svårt att tillverka batterier som både medger ett stort kraftuttag vid acceleration, höga hastigheter och samtidigt energieffektiv körning. Alltså ett batteri som har de goda allroundegenskaper som krävs vid normal bilkörning. Grön teknologi i bilbranschen handlar också om att den energi som omvandlas till el ska vara framställd på ett miljövänligt sätt. Idag är det solceller som många hoppas på eftersom det är en energikälla som kan utvecklas mycket mer än vind och vattenkraft.

Grön teknologi förväntas även leda till en annan typ av batterier än dem vi har i elbilar. Batterier som kan lagra energi när det produceras ett överskott och sedan försörja hela hushåll med el. Även mitt i vintern i ett kallt land som Sverige där uppvärmningen kräver stora mängder el (eller fossila bränslen).

Grön teknologi inom jordbruket

Även om teslas bilar är otroligt intressanta när det gäller hur långt vi nått inom området elbilar är det kanske inom jordbruket man kan se de tekniska lösningar som i störst utsträckning kommer att förändra vår planet. Idag kräver jordbruket enorma landarealer som konstgödslas och där den biologiska mångfalden slås ut. Skog skövlas för att ge plats åt snabbväxande grödor som utarmar jordarna. Nu hoppas många som sysslar med innovationer inom jordbruk på att det ska bli möjligt att odla på höjden i enorma pyramider av glas där bevattningen kan optimeras så att inga resurser går till spillo och där solljuset utnyttjas optimalt.

Grön teknologi inom jordbruket kommer förhoppningsvis att kunna leda till att områden som idag är obrukbara i framtiden kan komma att skapa stora värden. Afrikas öknar är till exempel en enorm outnyttjad resurs. Där finns mark och solenergi nog för att kunna försörja hela kontinenten med både energi och livsmedel. Med teknikens hjälp kan det bli möjligt att tillföra vatten och att bygga upp jordkvalitén så att öknen återigen blir bördig. Det kan låta som en extrem utopi men Sahara kan faktiskt komma att blomstra i framtiden om den gröna teknologin fortsätter att utvecklas i samma snabba takt som idag.

Grön teknik kan lösa många miljöproblem

Vi människor har försatt oss i en ganska svår situation. Om vi vill behålla vår nuvarande levnadsstandard och dessutom ge människor i utvecklingsländer samma möjligheter som dem vi haft i västvärlden måste det till förändringar. Grön teknologi är nyckeln till lösningar på många av de problem som följer av att vi länge slösat med jordens resurser. Mycket handlar om energi. Kan vi försörja resurskrävande verksamheter med miljövänlig energi så går vi mot grönare tidevarv. Konsten att lagra energi i förbättrade batterier är ett mycket viktigt område. Jordbruket är ett annat fält där grön teknik kan ge oss bättre förutsättningar att förse jorden befolkning med vatten och livsmedel utan att ekosystemen kollapsar.

Teslas batterier bådar gott